วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การจัดทำสมรรถนะและตัวชี้วัดผลงานหลัก

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอนาคต โดยการนำระบบการบริหารประสิทธิภาพการดำเนินงาน (PMS) ด้วยการนำสมรรถนะ (Competency) ของตำแหน่งงาน และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) มาใช้ในการบริหารผลงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ นั้น บุคลากรทุกตำแหน่งงานในมหาวิทยาลัยจึงต้องศึกษาและจัดทำสมรรถนะของตำแหน่งงานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป

สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทำให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร

Competency แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ความสามารถหลัก (Core Competency)

2. ความสามารถทางการบริหารจัดการ (Managerial Competency)

3. ความสามารถทางอาชีพ (Functional Competency)

ตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) หมายถึง ตัวชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน เป็นการระบุความสำเร็จของผลงานเพื่อนำมาใช้เป็นหน่วยวัดที่วัดเป็นตัวเลขได้

คุณลักษณะที่สำคัญ

1. เน้นการวัดความสำเร็จที่เป็น Output

2. สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณได้

ทั้งนี้

1 ความคิดเห็น:

  1. KM นี้ดีค่ะ อยากให้มีวิธีการและตัวอย่างการคิดด้วยค่ะ
    ขอบคุณสำหรับความรู้

    ตอบลบ