วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


เมื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และยื่นแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนมายังงานทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติก็จะดำเนินการตรวจแบบฟอร์มใบสมัครว่าลงข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ตำแหน่ง วันบรรจุ จากคำสั่งบรรจุและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และชื่อผู้รับผลประโยชน์ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือ ไม่ เพื่อส่งกองคลังดำเนินการต่อไป

สำหรับกรณีที่สมาชิกกองทุนฯขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนฯ สมาชิกผู้นั้นจะต้องทำบันทึกถึงรองอธิการบดี(บริหาร) เพื่อขอลาออกจากกองทุนฯ โดยต้องระบุรายละเอียดชื่อกองทุนฯ เลขสมาชิกกองทุนฯ และวันที่ลาออกจากกองทุนฯ รวมทั้งกรอกแบบฟอร์มใบลาออกจากการเป็นเป็นสมาชิกกองทุนฯมาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น