วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การเลิกจ้างและการลาออกของลูกจ้างชั่วคราว

- ลูกจ้างชั่วคราวแบบมีสัญญาจ้าง

กรณีลูกจ้างชั่วคราวแบบมีสัญญาจ้างที่เลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ต้องพิจารณาจากสัญญาจ้างเป็นหลักว่ามีเงื่อนไขใดที่ทำให้ต้องเลิกจ้างก่อนกำหนด และพิจารณาจากเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งมาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างหรือไม่

- ลูกจ้างชั่วคราวแบบไม่มีสัญญาจ้าง

กรณีลูกจ้างชั่วคราวแบบไม่มีสัญญาจ้างต้องพิจารณาจากระเบียบข้อบังคับเป็นหลักว่าถ้าเลิกจ้างก่อนกำหนดจะต้องทำอย่างไรบ้าง และพิจารณาในเรื่องของวันลา เช่น

1. ลาป่วย ลูกจ้างชั่วคราวมีจำนวนวันลาที่กำหนดโดยได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง

ปีละ 8/15 วัน (วันทำการ) แต่มีเงื่อนไขดังนี้

(1) ปีแรกที่เริ่มปฏิบัติงานมีระยะเวลาการจ้างครบ 6 เดือน ลาโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 8 วัน

(2) ในปีถัดมาหากได้รับการจ้างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ลาโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15 วัน

ทั้งนี้ ต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนว่าลูกจ้างชั่วคราวที่ลาออกมีจำนวนวันลาเท่าใด และมีข้อพันธะผูกพันใดๆหรือไม่ จึงสามารถดำเนินการออกคำสั่งต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น