วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการในมหาวิทยาลัย


1. เมื่อได้คำสั่งบรรจุพนักงานราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของพนักงานราชการนั้นๆมาแล้ว ส่งแบบฟอร์มการขอตรวจสอบลายนิ้วมือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจไปให้คณะวิชา/หน่วยงานให้เจ้าตัวพนักงานราชการนั้นๆ กรอกข้อมูลส่วนตัวกลับมา

2. เมื่อได้แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลมาแล้ว ตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามสำเนาทะเบียนบ้านและคำสั่งบรรจุหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อสถานีตำรวจว่าถูกต้องตามท้องที่ที่จะไปพิมพ์ลายนิ้วมือหรือไม่

3. เมื่อตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้ว ทำหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจ เสนอรองอธิการบดี(บริหาร)ลงนาม

4. เมื่อรองอธิการบดี(บริหาร)ลงนามแล้ว ส่งหนังสือให้ผู้จะไปตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือถือหนังสือไปถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจด้วยตัวเอง

5. เมื่อได้รับผลการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือ และตรวจสอบประวัติแล้ว ให้เสนอผลการตรวจสอบลายนิ้วมือ ให้รองอธิการบดี(บริหาร)ทราบ แล้วเก็บแฟ้มประวัติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น