วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ


1. รับเอกสารการขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล ของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ

2.. ทำหนังสือขอเปลี่ยนชื่อ 2 ฉบับ ถึงกรมบัญชีกลาง 1 ฉบับ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 ฉบับ เสนอรองอธิการบดี (บริหาร) ลงนาม

3. ถ่ายสำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล 2 ชุด แนบหนังสือถึงกรมบัญชีกลางและ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ส.ก.อ.)

4. ออกเลขที่ และส่งหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

5. แก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล ในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (ระบบ MIS) แฟ้มประวัติ และก.ม.1 แล้วเก็บเรื่องในแฟ้มประวัติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น