วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วิธีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(สายสะพาย) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับ 8


ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิงมงกุฎไทย พ.ศ.2536 ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับ 8 ว่าจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ คือ จะต้องดำรงตำแหน่งระดับ 8 เงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8 เป็นผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่ากอง และจะต้องเกษียณอายุในปีที่ขอพระราชทาน ซึ่งงานทะเบียนประวัติต้องตรวจสอบว่ามีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวและมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ หากมีก็ให้ประสานกับคณะวิชา/หน่วยงานเพื่อนำเสนอเรื่องเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการผู้นั้นต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น