วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วิธีการคิดคำนวณเวลาทวีคูณ


เมื่อมีประกาศให้ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ และลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ต้องตรวจสอบประวัติการรับราชการจากแฟ้มประวัติ และแบบ กม.1 /สมุดประวัติ ว่าในช่วงเวลารับราชการที่ผ่านมานั้นข้าราชการผู้นั้น ได้ลาป่วย ลากิจ ลาศึกษา โดยไม่ได้รับเงินเดือนและมีโทษวินัย เช่น ตัดเงินเดือน หรือขาดราชการหรือไม่ ในช่วงที่มีการประกาศกฎอัยการศึก ข้าราชการผู้นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ หรือไม่ หากไม่อยู่ ให้นำเวลาในช่วงดังกล่าวไปหักออกจากวันที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยนำช่วงเวลาที่กล่าวไปแล้วข้างต้น(ถ้ามี) ไปกรอกในแบบใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก(ตามแบบของกรมบัญชีกลาง)เพื่อคิดคำนวณเวลาทวีคูณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น