วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วิธีการตรวจสอบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ


หลังจากที่ประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ.พ. อนุมัติให้บรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการใหม่แล้ว งานทะเบียนประวัติจะดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ซึ่งกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องให้ผู้สำเร็จการศึกษากรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบวุฒิ(ตามแบบของ ก.พ.) เพื่องานทะเบียนประวัติส่งไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ผู้นั้นจบการศึกษาเพื่อขอตรวจสอบวุฒิต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น