วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การปรับวุฒิข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


การปรับวุฒิข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ประสานงานกับหัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะขอปรับวุฒิการศึกษานั้นต้องจบจาก 7 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology ที่ ก.พ. รับรองและมอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ กรณีที่สำเร็จการศึกษานอกเหนือจาก 7 ประเทศดังกล่าว มหาวิทยาลัยต้องทำหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาให้ได้รับเงินเดือน ขั้นและระดับใด เช่น มีผู้จบการศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ วุฒิปริญญาเอกให้บรรจุโดยใช้วุฒิปริญญาโทไปพลางก่อน จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาคุณวุฒิมายังมหาวิทยาลัยแล้วจึงปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก โดยให้ย้อนหลังตั้งแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น